Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä

9502/Y (A)

Pikaraitiotie välillä Kivenlahti-Tapiola

Tekninen raportti

Liikennesuunnittelu 29.08.1995 


SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto
2. Linjausvaihtoehdot
3. Linjakuvaukset
4. Maankäyttö
5. Rakennuskustannukset
6. Matkustajamäärät
7. Matka-ajat
Liitekuvasivut:
Yleiskartta 1:40 000, tyyppipoikkileikkauksia, linjakartat 1:2000 ja pituusleikkaukset 1:2000/1:200
Toim. huom. linjakartat 1:2000 ja pituusleikkaukset 1:2000/1:200 puuttuvat www-versiosta.


Yleiskartta.


1. Johdanto

Osana Etelä-Espoon yleiskaavatyötä on selvitetty pikaraitiotielinjauksia välillä Kivenlahti-Tapiola. Tavoitteena on tehdä yleiskaavaan tarvittavat tilavaraukset mahdollisia raideliikennelinjoja varten.
Etelä-Espoon raitiolinjoja on aiemmin selvitetty yleiskaavan raideliikenneselvityksessä v. 1991 sekä PKS:n liikennejärjestelmäselvitykseen liittyvässä "länsisuunnan joukkoliikennejärjestelmäselvityksessä" v. 1993.
Tämän teknisen raportin ovat laatineet Heikki Hälvä ja Kalevi Teräväinen sekä puhtaaksi piirtäneet Maire Heinänen, Riitta Haravuori ja Tuula Nykänen.

2. Linjausvaihtoehdot

Kivenlahden ja Tapiolan välillä on tutkittu useita eri linjausvaihtoehtoja, joista jatkotarkasteluun on valittu kolme vaihtoehtoista pikaraitiotielinjausta:
VE 1
Kivenlahdesta Soukan, Suomenojan, Matinkylän ja Niittymaan kautta Tapiolaan kulkeva linja,
VE 1C
nopea versio linjasta 1, tunneliosuuksia Tapiolassa ja Espoonlahdessa. Mahdollistaa ns. kombikaluston (metro/light rail) liikennöinnin,
VE 2
Haukilahden ja Westendin kautta kulkeva ratalinja.
Ratalinjaukset on pyritty sijoittamaan siten, että ne mahdollisimman hyvin palvelisivat nykyistä ja tulevaa maankäyttöä. Linjat yhdistävät Länsiväylän eteläpuolella sijaitsevat asunto- ja työpaikka-alueet toisiinsa. Yhtenä suunnittelulähtökohtana on myös ollut liikennöinnin sujuvuus. Radat kulkevat lähes koko matkan omalla ajourallaan muusta liikenteestä erotettuna. Näin voidaan taata riittävän korkea nopeus- ja turvallisuustaso.
Raitiotielinjat 1 ja 1C noudattavat Iivisniemen ja Tapiolan välillä lähes koko matkan metron linjausta kuten tekee myös linja 2 välillä Iivisniemi Matinkylä. Noin 80% ratalinjojen pituudesta on joko katualueella tai tunnelissa, n. 20% puistoalueella ja 2% tonttien reuna-alueilla.
Raitiotielinjat pysäkkeineen on esitetty kuvassa 1.

3. Linjakuvaukset

VE 1
Rata kulkee koko matkan omalla ajouralla joko täysin muusta liikenteestä erotettuna tai katualueella ajoradan vieressä.
Ratalinja alkaa Ala-Kivenlahdesta, jatkuu Espoonlahden keskukseen ja edelleen Laurinlahtea sivuten Soukan liikekeskukseen. Sieltä se jatkaa Iivisniemeen ja suunnitellun Suomenlahdentien varressa Suomenojan työpaikka-alueelle.
Rata jatkuu Tiistilän kautta Matinkylän keskukseen ja sieltä edelleen Länsiväylän yli Niittykumpuun. Niittymaan asemalta linja jatkuu Merituulentien eteläreunassa Suvikummun kautta Tapiolaan.
Tapiolasta linja voi jatkua Otaniemen kautta joko Helsinkiin tai Leppävaaraan (Jokeri-linja).
VE 1C
Nopea linjaus, joka poikkeaa VE 1:stä siinä, että Espoonlahdessa rata kulkee pääosin tunnelissa. Myös Tapiolan asema on sijoitettu katettuun tunneliin. Linjalla on myös enemmän eritasoristeämisiä katujen kanssa kuin VE 1:ssä. Linjalla on Espoonlahdessa kaksi pysäkkiä (Espoonlahden ja Laurinlahden pysäkit) vähemmän kuin VE 1:ssä.
VE 2
Linja poikkeaa VE 1:stä siinä, että se kulkee Matinkylästä Iirislahden kautta Haukilahteen ja sieltä edelleen Westendin kautta Tapiolaan.
Rata kulkee suunnitellun Haukilahdentien eteläpuolella Matinkylästä Iirislahteen, jossa on pysäkki. Sieltä se jatkuu edelleen Haukilahdentien varressa Haukilahden ostoskeskukselle, jossa on keskilaituripysäkki. Haukilahden pysäkin jälkeen rata kulkee hetken kadulla, siirtyy Toppelundintien liittymän jälkeen Haukilahdentien eteläreunaan ja jatkaa Westendin pysäkille. Pysäkin jälkeen rata ylittää Länsiväylän sillalla. Tämän jälkeen rata kulkee Tuuliniityn länsireunaa ja ylittää Etelätuulentien tasossa jatkaen Tapiolan asemalle.
Yhteenveto eri raitiotielinjojen tunnusluvuista on esitetty taulukossa 1.
 
 
Taulukko 1. Linjausvaihtoehtojen tunnuslukuja.
VE 1 VE 1C VE 2
Linjan pituus 11,8 km 11,3 km 12,2 km
Pysäkkien määrä 12 kpl 10 kpl 13 kpl
Keskim. pysäkkiväli 1,07 km 1,25 km 1,01 km
Pienin vaakasuora kaarresäde 35 m 100 m 35 m
Pienin pystysuora kaarresäde 1500 m 1500 m 2000 m
Suurin pituuskaltevuus 5 % 5 % 5 %
Kalliotunnelit 685 m 2140 m 685 m
Katetut tunnelit 100 m 1000 m 100 m

4. Maankäyttö

Raitiotielinjat kulkevat kolmen Etelä-Espoon aluekeskuksen Espoonlahden, Matinkylän ja Tapiolan kautta. Näistä Matinkylän kehitys on tulevaisuudessa voimakkainta.
Raitiotielinjojen 600 metrin vaikutusalueet on esitetty kuvassa 2. Nähdään että linjojen vaikutusalueet peittävät hyvin Länsiväylän eteläpuoliset alueet.
Asukkaat ja työpaikat 600 metrin säteellä pysäkeistä vuonna 1994 ja ennuste vuodelle 2030 on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Niittymaan kautta kulkevan linjan (VE 1) vaikutusalueella on nykyisin noin 36 600 asukasta ja 13 600 työpaikkaa. Lukujen on ennustettu kasvavan v. 2030 mennessä 40 600 asukkaaseen ja 21 600 työpaikkaan. Haukilahden kautta kulkevan linjan (VE 2) 600 m vaikutusalueella on nykyisin n. 40 000 asukasta ja 12 600 työpaikkaa. Vuonna 2030 on radan vaikutusalueella maankäyttöennusteiden mukaan n. 44 000 asukasta ja 19 900 työpaikkaa.

Kuva 1. Kivenlahti - Tapiola pikaraitiotielinjat pysäkkeineen.

Kuva 2. Pikaraitiotielinjojen 600 metrin vaikutusalueet.

 
 
Taulukko 2. Kivenlahti-Matinkylä-Niittymaa-Tapiola raitiotielinjan (VE 1) asukkaat ja työpaikat 600 m etäisyydellä pysäkeistä ilman päällekkäisyyttä v. 1994 ja 2030.
Pysäkki Asukkaat v. 1994 As. v. 2030 Työpaikat v. 1994 Työp. v. 2030
Ala-Kivenlahti 4170 3900 700 650
Ylä-Kivenlahti 6000 5600 540 500
Espoonlahti 1000 800 700 1500
Laurinlahti 2670 2000 300 500
Soukka 5600 4700 920 950
Iivisniemi 1690 3500 200 700
Suomenoja 150 500 1000 1400
Tiistilä 3440 4500 420 900
Matinkylä 4560 7500 790 5200
Niittymaa 2100 2300 1900 2600
Suvikumpu 2100 2300 300 450
Tapiolan keskus 2200 2500 5850 6250
Yhteensä 36580 40600 13620 21600

 
Taulukko 3. Kivenlahti-Matinkylä-Haukilahti-Tapiola raitiotielinjan (VE 2) asukkaat ja työpaikat 600 m etäisyydellä pysäkeistä ilman päällekkäisyyttä v. 1994 ja 2030.
Pysäkki Asukkaat v. 1994 As. v. 2030 Työpaikat v. 1994 Työp. v. 2030
Ala-Kivenlahti 4170 3900 700 650
Ylä-Kivenlahti 6000 5600 540 500
Espoonlahti 1000 800 700 1500
Laurinlahti 2670 2000 300 500
Soukka 5600 4700 920 950
Iivisniemi 1690 3500 200 700
Suomenoja 150 500 1000 1400
Tiistilä 3440 4500 420 900
Matinkylä 4560 7500 800 5200
Iirislahti 1230 1200 240 300
Haukilahti 3960 3200 620 600
Westend 2420 3200 260 370
Tapiolan keskus 3100 3400 5900 6300
Yhteensä 39990 44000 12600 19870

5. Rakennuskustannukset

Vaihtoehtoisten raitiotielinjojen rakennuskustannukset sekä kustannukset kilometriä kohden on esitetty seuraavassa taulukossa:
 
LINJA Rakennuskustannukset Kustannus/km
linja 1 546 Mmk 45 Mmk/km
linja 1C 807 Mmk 70 Mmk/km
linja 2 606 Mmk 49 Mmk/km
Rakennuskustannukset on laskettu vuoden 1993 kustannustasossa. Nauhakustannukseksi laskettiin 12 Mmk/km. Se sisältää radan päällysrakenteen, kiskotuksen, sähkönsyöttölaitteet sekä kulunvalvonta- ja turvajärjestelyt. Pysäkkien kustannuksiksi arvioitiin 5 Mmk/pysäkki. Tapiolan pinta-aseman rakennuskustannukseksi arvioitiin 10 Mmk. Tapiolan ja Matinkylän tunneliasemien (VE 1C) hinnaksi saatiin 40 Mmk. Tarkempi laskelma rakennuskustannuksista on esitetty taulukossa 4.
Rakennuskustannuksin on lisätty seuraavat yhteiskustannukset, jotka on laskettu prosentteina rakennuskustannuksista:
- yleiskustannukset 15 %
- suunnittelukustannukset 10 %
- rakennuttajan- ja viraston kulut 15 %
- epävarmuustekijät ja lisätyöt 10 %
Varikko- ja kalustokustannukset on jätetty tämän laskelman ulkopuolelle.
Taulukko 4. Rakennuskustannusten erittely.
                             VE 1      VE 1C     VE 2
                                     (tunneli)
                             (Mmk)     (Mmk)     (Mmk)
--------------------------------------------------------
Alustavat työt                16,9      14,0      18,3
Maanleikkaustyöt              10,5      26,7      10,1
Kallionleikkaustyöt           11,4      12,8      12,2
Kalliotunnelit                20,6      64,2      20,6
Kuivatus ja rumputyöt          1,9       6,2       2,1
Pohjanvahvistustyöt           36,5      35,4      31,2
Pengerrystyöt                  1,1       1,8       1,0
Päällysrak. ja nauhak.       153,8     145,9     156,9
Viim.työt ja erikoisl.        15,5      15,2      16,6
Meluesteet                     1,0       -         0,6
Pysäkit              kpl  10  50,0   7  35,0  11  55,0
Asemat               kpl   2  20,0   3  80,0   2  20,0
Sillat + radan kate           42,0      95,4      47,4
Liikennevalot      rist.  24  10,8  12   5,4  27  12,1
--------------------------------------------------------
Rakennuskustannukset yht.    346,0     538,0     404,0
Yleiskustannukset       15%   54,6      80,7      60,6
Suunnittelukust.        10%   36,4      53,8      40,4
Rakennutt.ja vir.kulut  15%   54,6      80,7      60,6
Epävarmuustek. lisätyöt 10%   36,7      53,8      40,4
--------------------------------------------------------
YHTEENSÄ                      546 Mmk  807 Mmk   606 Mmk

6. Matkustajamäärät

Viimeisin matkustajaennuste on tehty länsisuunnan joukkoliikennejärjestelmäselvityksen yhteydessä v. 1993. Oletuksena ennusteessa on ollut, että raitiotielinja jatkuu Tapiolasta Lauttasaaren kautta Helsingin keskustaan saakka.
Niittymaan kautta kulkevan linjan (VE 1) aamuhuipputunnin matkustajamäärät v. 2020 on esitetty kuvassa 3. Koko vuorokauden luvuiksi muutettuna esim. Matinkylän ja Niittymaan välillä matkustaisi raitiovaunulla n. 30 000 matk/d ja Tapiolan ja Otaniemen välillä n. 39 000 matk/d.

Kuva 3. Kivenlahti-Matinkylä-Niittymaa-Tapiola-Helsinki raitiotielinjan (VE 1) aamuruuhkan matkustajamäärät [matk/h] v. 2020. [YTV B 1993:10]

Linjavaihtoehdoista 1C ja 2 ei ole erikseen tehty matkustajaennusteita.

7. Matka-ajat

Kivenlahti-Niittymaa-Tapiola linjan (VE 1) matka-aika on noin 19,5 min. Tunnelilinjalla (VE 1C) matka Kivenlahdesta Tapiolaan on kolme minuuttia lyhyempi eli n. 16,5 min. Haukilahden kautta kulkevalla linjalla (VE 2) sama matka kestää noin 21 minuuttia. Tarkemmat matka-aikalaskelmat on esitetty taulukoissa 5, 6 ja 7. Taulukoista voidaan myös lukea pysäkkien väliset matka-ajat ja niiden väliset etäisyydet sekä keskimääräiset matkanopeudet.
Matka-aikalaskelmissa raitiovaunun keskimääräisenä kiihtyvyys- ja hidastuvuusarvona käytetään 1,0 m/s2. Pysäkkiaikana on laskelmissa 20 sekuntia. Laskennallinen huippunopeus vaihtelee välillä 30-70 km/h. Oletettiin, että raitiovaunu ei pysähdy muualla kuin pysäkeillä. Tasoliittymissä sillä on aina vapaa kulku raitiovaunuohjattujen valojen ansiosta.
 
Taulukko 5. Pikaraitiotielinjan 1 matka-aikalaskelma. 
Linja 1. Kivenlahti - Matinkylä - Tapiola
Kiihtyvyys (m/s2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maksiminopeus (km/h) 30 40 50 60 70
Pysäkkiväli Pituus (m) Ajoajat pysäkkien välillä (s)
Ala-Kivenlahti - Ylä-Kivenlahti 710 97 75 65 59 56
Ylä-Kivenlahti - Espoonlahti 760 100 80 69 62 59
Espoonlahti - Laurinlahti 530 72 59 52 48 47
Laurinlahti - Soukka 1060 136 107 90 80 74
Soukka - Iivisniemi 1710 214 165 137 119 109
Iivisniemi - Suomenoja 1440 181 141 118 103 94
Suomenoja - Tiistilä 740 97 78 67 61 58
Tiistilä - Matinkylä 820 107 85 73 66 62
Matinkylä - Niittymaa 2320 287 220 181 156 139
Niittymaa - Suvikumpu 920 119 97 80 72 67
Suvikumpu - Tapiola 770 101 80 69 63 59
reitin pituus (m) 11780
keskimääräinen pys. väli 1071
ajoaika (s) 978
pysäkkiajat 10 * 20 s 200
matka-aika (s) 1178 19 min 38 s
matkanopeus (km/h) 36
 
Taulukko 6. Pikaraitiotielinjan 1C matka-aikalaskelma.
Linja 1C. Kivenlahti - Matinkylä - Tapiola (nopea linjaus)
Kiihtyvyys (m/s2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maksiminopeus (km/h) 30 40 50 60 70
Pysäkkiväli Pituus (m) Ajoajat pysäkkien välillä (s)
Ala-Kivenlahti - Ylä-Kivenlahti 790 103 82 71 64 60
Ylä-Kivenlahti - Soukka 1710 214 165 137 119 107
Soukka - Iivisniemi 1710 214 165 137 119 107
Iivisniemi - Suomenoja 1440 181 141 118 103 94
Suomenoja - Tiistilä 740 97 78 67 61 58
Tiistilä - Matinkylä 820 107 85 73 66 62
Matinkylä - Niittymaa 2320 287 220 181 156 139
Niittymaa - Suvikumpu 840 109 87 74 67 63
Suvikumpu - Tapiolan keskus 890 115 91 78 70 65
reitin pituus (m) 11260
keskimääräinen pys. väli 1251
ajoaika (s) 825
pysäkkiajat 8*20 s 160
matka-aika (s) 985 16 min 25 s
matkanopeus (km/h)(s) 41
 
Taulukko 7. Pikaraitiotielinjan 2 matka-aikalaskelma. 
Linja 2. Kivenlahti - Matinkylä - Haukilahti - Tapiola
Kiihtyvyys (m/s2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Maksiminopeus (km/h) 30 40 50 60 70
Pysäkkiväli Pituus (m) Ajoajat pysäkkien välillä (s)
Ala-Kivenlahti - Ylä-Kivenlahti 710 94 75 65 59 56
Ylä-Kivenlahti - Espoonlahti 760 100 80 69 62 59
Espoonlahti - Laurinlahti 530 72 56 52 48 47
Laurinlahti - Soukka 1060 136 107 90 80 74
Soukka - Iivisniemi 1710 214 165 137 119 107
Iivisniemi - Suomenoja 1440 181 141 118 103 94
Suomenoja - Tiistilä 740 97 78 67 61 58
Tiistilä - Matinkylä 820 107 85 73 66 62
Matinkylä - Iirislahti 870 113 89 77 69 64
Iirislahti - Haukilahti 1230 156 122 102 90 83
Haukilahti - Westend 780 102 81 70 63 60
Westend - Tapiolan keskus 1500 188 146 122 107 97
reitin pituus (m) 12150
keskimääräinen pys.väli 1013
ajoaika (s) 1043
pysäkkiajat 11 * 20 s 220
matka-aika (s) 1263 21 min 3 s
matkanopeus (km/h) 35


Liite

Tyyppipoikkileikkauksia (4 kpl)